Om din bolig

Kære Beboer

Dear Resident

Velkommen til Englunden, vi håber du er glad for at bo i Englunden.

Hér kan du finde nøglepunkterne fra husordenen samt downloade den, finde svar på dine spørgsmål omkring din bolig samt få hjælp hvis du oplever udfordringer med vand, varme, hårde/hvidevarer eller lignende.

Hvis du har spørgsmål, eller er der er noget, du savner, er du altid velkomne til at kontakte os.

Welcome to Englunden, we hope you are happy to live in Englunden

Here you can find the key points from the house rules and download them, find answers to your questions about your home and get help if you experience challenges with water, heat, hard/white goods or the like.

If you have any questions or there is something you are missing, you are always welcome to contact us.

Akutnumre

Emergency Numbers

Akutnummer Nøglebrikken

Akutnummer hvis nøglebrikken ikke virker til entredøren: 4733 4004

 

Akutnummer kun ved akut skade

Ring 5362 0050 og læg en besked eller send en sms, så vender vi tilbage.

 

En Akutskade er:

 • Skader på fx vandrør og installationer
 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.

 

Elevatoren

Virker elevatoren ikke ring til Elcon, Elevatorservice Tel: 72667000

Emergency number Key fob

Emergency number if the key fob does not work for the entrance door: 4733 4004

 

Emergency number only for acute damage

Call 5362 0050 and leave a message or text and we’ll get back to you.

An acute damage is:

 • Damage to e.g. water pipes and installations
 • A damage that cannot wait for a remedy or limitation.
 • An injury where there is a risk to the safety of the tenant(s).
 • A damage which will grow in scope and expense if it is not repaired immediately.

 

Lift

If the elevator does not work, please call Elcon, Elevatorservice Tel: 72667000

Husordenen i Englunden

House Rules in Englunden

Husordenen skal læses, forstås og overholdes af alle beboere, så vi skaber et trygt hjem for alle.

I modtog husordenen sammen med jeres lejekontrakt, og I kan også downloade den fulde version her på siden.

Nøglepunkterne fra husordenen, er beskrevet nedenfor, men husk, at alle regler skal følges, også dem der ikke er nævnt her.

The house rules must be read, understood and observed by all residents so we create a safe home for everyone.

You received the house rules with your rental agreement, you can also download the full version here on the website.

Below are some key points from the house rules, but remember, all rules must be followed, including those not described here.

Hvorfor Husordenen i Bellishøj skal overholdes

At bo i en Bellishøj betyder at være en del af et fællesskab, hvor mange forskellige mennesker lever sammen.

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at overholde husordenen.

Husordenen fastsætter regler og retningslinjer, der er designet til at fremme trivsel og respekt blandt alle beboere.

Når husordenen overholdes, sikrer vi:

 • Fred og Ro: Ved at respektere reglerne om støj især om aftenen og natten, så kan alle nyde deres hjem uden uønskede forstyrrelser.
 • Renlighed og Orden: Fællesarealer holdes rene og ryddelige, hvilket gør ejendommen til et behageligt sted at bo for alle.
 • Sikkerhed: Ved at følge reglerne om sikkerhed, herunder brandregler og adgangsforhold, beskytter vi os selv og vores naboer.
 • Fællesskab og Respekt: Gensidig respekt og hensyntagen skaber en venlig atmosfære og et godt naboskab.

 

At overholde husordenen er ikke kun en del af din lejekontrakt, men også en måde at bidrage positivt til vores fællesskab og sikre, at vi alle kan trives i vores hjem.

Why It’s important to follow the House Rules in Englunden

Living in a Englunden means being part of a community where many people live together. To ensure that all residents can enjoy a safe and pleasant home, it is crucial to adhere to the house rules. These rules set out guidelines designed to promote well-being and mutual respect among all residents.

By following the house rules, we ensure:

 • Peace and Quiet: Respecting noise regulations especially int the evening and night allows everyone to enjoy their home without unwanted disturbances.
 • Cleanliness and Order: Keeping common areas clean and tidy makes the property a comfortable place for all residents.
 • Safety: Adhering to safety rules, including fire regulations and access controls, protects both ourselves and our neighbors.
 • Community and Respect: Mutual respect and consideration foster a friendly atmosphere and good neighborly relations.

 

Following the house rules is not just part of your rental agreement; it’s a way to contribute positively to our community and ensure that we all thrive in our homes.

Pas på Fællesskabet

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at tage hensyn til hinanden, vi ønsker Englunden skal være et dejligt sted at bo.

 • Der må ikke stå sko eller andet i opgangen med mindre, du bor på øverste etage.
 • Tag hensyn ved trappevask, fjern din måtte eks om vinteren.
 • Der må ikke henstilles møbler eller andre effekter i opgange, gården, P-Kælderen eller udenfor depotrummene. Alt fjernes uden varsel på beboerens regning. 
 • Stil ikke indkøbsvogne nogen steder på Bellishøj.

Uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for de øvrige beboere henstillen af effekter, larm, støj, rygning – kan medføre en advarsel og oprydning for beboerens regning.

Observerer du uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for andre beboere, prøv altid at tale sammen, hvis det ikke hjælper, skriv til os. 

Take care of the Community

To ensure that all residents can enjoy a safe and comfortable home, it is important to show consideration to each other we want Englunden to be a nice place to live.

 • No shoes or anything else may be left in the hallway unless you live on the top floor.
 • Take account of stair washing, remove your mat e.g. in winter.
 • No furniture or other effects may be placed in the hallways, the yard, the Parking Basement or outside the storage rooms. Everything is removed without notice at the resident’s expense.
 • Do not park shopping carts anywhere on Bellishøj.

Inappropriate behaviour, which is a nuisance to the other residents – the recommendation of effects, noise, noise, smoking – may result in a warning and clean-up at the resident’s expense.

If you observe inappropriate behavior that is a nuisance to other residents, always try to talk together, if that doesn’t help, write to us.

Støj og Musik

alle skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd.

Brug af støjende værktøj må kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 i weekender og på helligdage.

Beboere må ikke generes af høj musik efter kl. 20.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag (samt dage der efterfølges af en helligdag). Alle døre og vinduer skal holdes lukkede, når der høres høj musik.

Afholdelse af fest – vis hensyn og giv dine naboer besked inden.

Noise and Music

everyone must show consideration and avoid noisy behaviour.

Use of noisy tools may only take place between 08.00 and at 20.00 on weekdays and in the period between 10.00 and 18.00 on weekends and public holidays.

Residents must not be disturbed by loud music after 20.00 Sunday to Thursday and after midnight Friday and Saturday (as well as days followed by a public holiday). All doors and windows must be kept closed when loud music is heard.

Holding a party – be considerate and notify your neighbors beforehand.

Rygning forbudt

Englunden er et røgfrit område, det er derfor ikke tilladt at ryge på området. 

No smoking allowed

Bellishøj is a smoke-free area, so smoking is not permitted in the area.

Barnevogne og Rollatorer 

De må stilles på de markerede pladser.

Strollers and Rollatores 

They must be placed in the marked places.

Cykler

Cykler skal parkeres i cykelstativerne i gården.

Vis Hensyn – henstillede cykler fjernes uden varsel.

Bicycles

Bicycles must be parked in the bicycle racks in the yard.

Show consideration – recommended bikes will be removed without notice.

Røgalarm

Røgalarmen er placeret i entreen og i gangen på 1 sal.

Den indbyggede lydgiver vil give konstant lyd, når detektorens optiske funktion opfatter, at der er opstået en brandsituation.

Røgmelder er strømforsynet og skal altid være slået til i gruppetavlen.

Den er forsynet med et backup batteri, så hvis strømmen går virker røgmelderen via batteriet.

Brandalarmerne vil afgive et lydsignal når batterierne er ved at være dødt.

 

Funktion:

 • Den grønne lysdiode lyser, som indikation på at detektoren er strømforsynet
 • Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40 sekund, som bekræftelse på, at detektoren fungerer.
 • Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand.
 • Den indbyggede lydgiver vil give advarselsbip, hvis backup-batteriet er svagt (vil bippe ca. hvert 45 sekund). Hvis den gør dette i op til 20 på hinanden følgende minutter, er det tegn på, at batteriet skal skiftes.
 • Test altid alle detektorer efter batteriskift.
 • Røgalarmanlægget bør testes mindst en gang om måneden.

Smoke alarm

The smoke alarm is located in the entrance hall and in the corridor on the 1st floor.

The built-in sounder will sound continuously when the optical function of the detector perceives that a fire situation has occurred.

The smoke detector is powered and must always be switched on in the group panel.

It is equipped with a backup battery, so that if the power goes out, the smoke detector works via the battery.

The fire alarms will emit an audible signal when the batteries are about to die.

 

Function:

 • The green LED lights up as an indication that the detector is powered
 • The red LED flashes approx. every 40 seconds, as confirmation that the detector is working.
 • The red LED flashes rapidly when the detector is in alarm mode.
 • The built-in sounder will beep to warn if the backup battery is low (will beep approximately every 45 seconds). If it does this for up to 20 consecutive minutes, it is a sign that the battery needs to be changed.
 • Always test all detectors after changing batteries.
 • The smoke alarm system should be tested at least once a month.

Hent og se husorden gældende for Englunden her

Download and see the house rules applicable to Engluden
here

Lavenergi Boligejendom

Low energy Residential Property

Lavenergi Boligejendom

Bebyggelsen er en lavenergi boligejendom, det betyder bl.a., at der er regler for, hvor meget energi og vand der må udledes.  Fordi der spares på jordens ressourcer som vand og varme.

Beboernes udgifter til vand og varme vil ofte være lavere pga. måden, hvorpå bygningen er bygget på. 

Der kommer eksempelvis mindre vand ud af vandhanerne og skyllet på toilettet. Vinduespartierne er større,  lejlighederne er ventilerede af genveksanlæg og radiatorerne bruger mindre energi. Der er regler for, hvor meget varme der udledes fra radiatorer og gulvvarme  og varmetabet er minimeret.

Der vil derfor være nogle ting, som er anderledes end dine tidligere boliger, vi har beskrevet dette nedenfor, har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os via spørgeskemaet.

Low energy Residential Property

The building is a low-energy residential property, which means, among other things, that there are rules for how much energy and water can be discharged. Because the earth’s resources such as water and heat are saved.

Residents’ expenses for water and heat will often be lower due to the way the building is constructed.

For example, less water comes out of the taps and flushed down the toilet. The window sections are larger, the apartments are ventilated by recirculation systems and the radiators use less energy. There are rules for how much heat is emitted from radiators and underfloor heating and the heat loss is minimized.

There will therefore be some things that are different from your previous homes, we have described this below, if you have any questions you are always welcome to contact us via the Contact form.

Vinduer – lavenergi

Vinduerne er 2 lags lavenergi vinduer, disse vinduer isolerer bedre end termovinduer og er dermed energibesparende.

Slut med træk og kuldefald

Energiglas har en usynlig belægning, der reflekterer varmen tilbage i rummet. Det vil sige, at lavenergiruder med energiglas lukker mere af solens varme ind i huset, end den slipper ud.

Den bedre isolering gør, at der ikke kommer kuldenedfald fra ruderne – du slipper for træk og kold luft, når du sidder tæt på dine vinduer i koldt vejr. Når det er varmt udenfor forhindrer lavenergiruden, at strålevarme fra opvarmede mure, sten og fliser kommer ind – derved holder du det lidt køligere indenfor på trods af høje temperaturer ude.

Windows – low energy

The windows are 2-layer low-energy windows, these windows insulate better than thermal windows and are thus energy-saving.

No more drafts and chills

Energy glass has an invisible coating that reflects the heat back into the room. This means that low-energy windows with energy glass allow more of the sun’s heat into the house than it escapes.

The better insulation means that no cold falls from the windows – you avoid drafts and cold air when you sit close to your windows in cold weather. When it’s hot outside, the low-energy glass prevents radiant heat from heated walls, stones and tiles from entering – thereby keeping it a little cooler inside despite high temperatures outside.

Undgå brud- hold Vinduerne fri!

Avoid breaks - keep windows clear!

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne.

Læs venligst mere nedenfor.

The windows must not be exposed to uneven heat, this means that nothing must be placed up against the windows or sticked anything on the windows.

Please read below.

Undgå termiske brud

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne. Fordi det kan medføre, at der opstår temperaturforskelle i glasset, disse temperaturforskellene skaber spændinger mellem de kolde og de varme områder i glasset, og det er årsagen til, at der kommer termisk brud på ruderne.

Der må ikke:

 • Stilles puder, poser, plader eller andet op af vinduerne.
 • Opklæbes folie, klistermærker eller plakater på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme, da de kan komme for tæt på vinduerne.
 • Placers møbler helt tæt op ad vinduesfacaderne – specielt ved syd og sydvestvendte facader.
 • Tændes havegrills tæt på vinduerne.
 • Tændes terrassevarmere tæt på vinduerne.
 • Placeres hyndebokse tæt på vinduerne.
 • Placeres havemøbler eller andet op ad eller tæt på vinduerne.
 

Termisk brud er let at genkende

Et termisk brud er karakteriseret ved, at der er få brudlinier, og de forløber som jævne, rene brudlinier fra glaskanten vinkelret på denne og ind mod midten af glasset. Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten.

Brud på ruden skal anmeldes

Du skal anmelde brud på ruden nedenfor venligst vedlæg venligst billeder af vinduet. 

Et termisk brud er ikke dækket af udlejer og skal afholdes af lejer.

Avoid Thermal breaks

The windows must not be exposed to uneven heat, this means that nothing must be placed up against the windows or sticked anything on the windows. Please read below Because it can cause temperature differences to occur in the glass, these temperature differences create tension between the cold and hot areas of the glass, and this is the reason for thermal breakage of the windows.

There must not be:

 • Placed cushions, bags, plates or other things up against the windows.
 • Stick foil, stickers or posters on the windows.
 • Install curtains, roller blinds, pleated curtains or built-in blinds in the window wooden frames, as they can get too close to the windows.
 • Placed furniture very close to the window facades – especially on south and south-west facing facades.
 • Light barbecues close to the windows.
 • Switch on patio heaters close to the windows.
 • Place cushion boxes close to the windows.
 • Place garden furniture or other things next to or close to the windows.

Thermal break is easy to recognize

A thermal fracture is characterized by the fact that there are few fracture lines, and they proceed as even, clean fracture lines from the glass edge at right angles to it and towards the center of the glass. Thermal fracture is very characteristic and is only recognized at the edge of the glass.

Damage to the window must be reported

You must report a broken window below, please attach pictures of the window.

A thermal break is not covered by the landlord and must be borne by the tenant.

Undgå termiske brud

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne. Fordi det kan medføre, at der opstår temperaturforskelle i glasset, disse temperaturforskellene skaber spændinger mellem de kolde og de varme områder i glasset, og det er årsagen til, at der kommer termisk brud på ruderne.

Der må ikke:

 • Stilles puder, poser, plader eller andet op af vinduerne.
 • Opklæbes folie, klistermærker eller plakater på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme, da de kan komme for tæt på vinduerne.
 • Placers møbler helt tæt op ad vinduesfacaderne – specielt ved syd og sydvestvendte facader.
 • Tændes havegrills tæt på vinduerne.
 • Tændes terrassevarmere tæt på vinduerne.
 • Placeres hyndebokse tæt på vinduerne.
 • Placeres havemøbler eller andet op ad eller tæt på vinduerne.
 

Termisk brud er let at genkende

Et termisk brud er karakteriseret ved, at der er få brudlinier, og de forløber som jævne, rene brudlinier fra glaskanten vinkelret på denne og ind mod midten af glasset. Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten.

Brud på ruden skal anmeldes

Du skal anmelde brud på ruden nedenfor venligst vedlæg venligst billeder af vinduet. 

Et termisk brud er ikke dækket af udlejer og skal afholdes af lejer.

Avoid Thermal breaks

The windows must not be exposed to uneven heat, this means that nothing must be placed up against the windows or sticked anything on the windows. Please read below Because it can cause temperature differences to occur in the glass, these temperature differences create tension between the cold and hot areas of the glass, and this is the reason for thermal breakage of the windows.

There must not be:

 • Placed cushions, bags, plates or other things up against the windows.
 • Stick foil, stickers or posters on the windows.
 • Install curtains, roller blinds, pleated curtains or built-in blinds in the window wooden frames, as they can get too close to the windows.
 • Placed furniture very close to the window facades – especially on south and south-west facing facades.
 • Light barbecues close to the windows.
 • Switch on patio heaters close to the windows.
 • Place cushion boxes close to the windows.
 • Place garden furniture or other things next to or close to the windows.

Thermal break is easy to recognize

A thermal fracture is characterized by the fact that there are few fracture lines, and they proceed as even, clean fracture lines from the glass edge at right angles to it and towards the center of the glass. Thermal fracture is very characteristic and is only recognized at the edge of the glass.

Damage to the window must be reported

You must report a broken window below, please attach pictures of the window.

A thermal break is not covered by the landlord and must be borne by the tenant.

Ventilation Nilan anlæg

Ventilation Nilan system

Anlægget er et Nilan Comfort 250 Top

Anlægget til varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører størstedelen af varmeenergien i den luft, der suges ud af lejligheden, til den friske, kølige luft, som trækkes ind i lejligheden.

Samtidig ventileres boligen med frisk luft, så indeklimaet bliver bedre.

The system is a Nilan Comfort 250 Top

A heat recovery system is an advanced ventilation system that transfers most of the heat energy in the air that is sucked out of the house to the fresh, cool air that is drawn into the house.

At the same time, the home is ventilated with fresh air, so that the indoor climate improves.

Genvækst anlægget lejligheden er fra Nilan.

Det sørger for en konstant ventilation, som er vigtigt for at sikre et godt indeklima og spare energi i boligen.

Anlægget er indstillet til hver enkelt lejlighed og der må derfor ikke skrues på anlæggets åbninger.

Varmegenvindingen sker gennem anlægget, som er et specialdesignet ventilationsanlæg, der overfører varmen fra luften, som suges ud af lejligheden, til den friske luft, der kommer ind ude fra lejligheden.

Der er 2 hastigheder, som kan indstilles på selve anlægget.

The Genvækst System in the apartment is from Nilan.

It ensures constant ventilation, which is important to ensure a good indoor climate and save energy in the home.

The system is set for each individual apartment and therefore the system’s openings must not be screwed on.

The heat recovery takes place through the system, which is a specially designed ventilation system that transfers the heat from the air that is sucked out of the apartment to the fresh air that comes in from outside the apartment.

There are 2 speeds which can be set on the system itself.

Indeklimaet

Det kan mærkes på indeklimaet, at der er et ventilationsanlæg.

Hvis der begynder at komme kondens på indersiden af vinduerne, eller luftfugtigheden stiger, så det føles lidt som et drivhus, er det fordi anlægget ikke virker optimalt og det skal tjekkes og højst sandsynligt genstartes.

Indoor Climate

It can be felt in the indoor climate that there is a ventilation system.

If condensation starts to form on the inside of the windows.

Or the humidity increases so that it feels a bit like a greenhouse, it is because the system is not working optimally and it needs to be checked and most likely restarted.

Fordelene

 • Du sparer på varmen ved at “genbruge” den varme, der allerede er i lejligheden.
 • Du får et godt indeklima.
 • Du kan få masser af frisk luft uden at spilde en masse varme.
 • Du undgår lugte og en del skadelige stoffer i luften, f.eks. fra radon og afgasning fra møbler og materialer.
 • Luftfugtigheden i lejigheden kan holdes lav, så du kan undgå problemer med husstøvmider og skimmelsvampe.
 • Anlægget kan filtrere pollen og partikler fra luften, hvilket er en fordel, hvis man fx lider af astma eller har pollenallergi.

The benefits

 • You save on heat by “reusing” the heat that is already in the house.
 • You get a good indoor climate.
 • You can get plenty of fresh air without wasting a lot of heat.
 • You avoid odors and some harmful substances in the air, e.g. from radon and degassing from furniture and materials.
 • The humidity in the house can be kept low, so you can avoid problems with house dust mites and mould.
 • The system can filter pollen and particles from the air, which is an advantage if you, for example, suffer from asthma or have a pollen allergy.

Der er 2 hastigheder på anlægget, som kan indstilles på anlægget.

Der må ikke indstilles på sluserne i rummene, da de er justeret til hver enkelt bolig.

Sådan indstiller du hastigheden på anlægget:

There are 2 speeds on the system which can be set on the system.

The locks in the rooms must not be adjusted, as they are adjusted to each individual home.

How to set the speed of the system:

Der er 2 hastigheder på anlægget, som kan indstilles på anlægget.

Der må ikke indstilles på sluserne i rummene, da de er justeret til hver enkelt bolig.

Sådan indstiller du hastigheden på anlægget:

There are 2 speeds on the system which can be set on the system.

The locks in the rooms must not be adjusted, as they are adjusted to each individual home.

How to set the speed of the system:

Radiator - lavenergi

Radiator low energy​

En særlig radiator

Vær opmærksom på, at radiatoren er en lavenergi radiator, den bliver ikke særlig varm og du kan opleve, at den kun er varm i toppen.

Alt efter hvad du indstiller radiatorene på, vil de ikke konstant “kalde” på varme, fordi termostaten vil føle, at der er varmt nok i det område, hvor radiatoren er.

Derfor kan den ene radiator være lidt varm og den anden helt kold.

Denne form for radiatorer bruger ikke så meget energi, som de ældre radiatorer.

A especially radiator

Please note that the radiator is an energy-efficient radiator and may not get very hot. You may experience it being warm only at the top.

Depending on how you set the radiators, they may not constantly call for heat as the thermostat will sense that the area where the radiator is located is already warm enough.

Therefore, one radiator may be slightly warm while the other remains cold.

These types of radiators do not use as much energy as older models.

Du skal udlufte din radiator når:

Den siger unormale lyde

Eller er blevet kold i toppen, men den er skruet helt op.

Sådan udlufter du en radiator:

Du kan se på videoen, hvordan du ventilerer din radiator eller du kan læse, hvordan du gør.

Skru termostaten helt op på den maksimale indstilling

Du skal have en klud eller køkkenrulle klar.

Find udluftningsventilen som sidder på radiatoren i modsatte ende af termostaten.

Hold en klud under ventilen, drej ventilen imod uret med radiatornøglen, indtil der kommer lidt vand ud.

Luk ventilen igen ved at dreje med uret.

Se video-guide her

Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du afmontere termostaten på radiatoren se video her

You must vent your radiator when:

It makes abnormal noises

Or has become cold at the top, even if it is turned all the way up.

How to ventilate the radiator:

You can watch the video on how to ventilate your radiator, or you can read how to do it

Turn the thermostat all the way up to the maximum setting

You must have a cloth or paper towel ready.

Find the venting valve which sits on the radiator at the opposite end of the thermostat.

Hold a cloth under the valve, turn the valve counter-clockwise with the radiator key until a little water comes out.

Close the valve again by turning clockwise.

See video guide here here

If this does not solve the problem, remove the thermostat from the radiator – see video guide here

Fjern termostaten:

For at få termostaten af, skal du holde på termostaten samtidig med, at du drejer på den inderste del af termostaten.

Den lille pal, som sidder under termostaten, skal du trykke ind to gange med en hård genstand.

Når termostaten skal sættes på igen – er det vigtigt AT DEN GRØNNE KNAP PÅ TEROMSTATEN VENDER OPAD.

Se video-guide her

Remove the thermostat:

To remove the thermostat, hold the thermostat while turning the inner part of the thermostat.

The small pawl, which sits under the thermostat, must be pressed in twice with a hard object.

When the thermostat is to be put back on – it is important that THE GREEN BUTTON ON THE THERMOSTAT Flies UPWARDS.

See video guide here

Affald - tag hensyn

Waste - take care

Vi har udfordringer med Affald.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Pap, kasser og æsker der ikke passer i molokkerne skal i småt brandbart containeren og IKKE smides på jorden.

Hvis molokken er fuld, bedes I gå til en af de øvrige molokker.

Tag hensyn til hinanden

We have challenges with waste.

Do NOT place the waste on the ground. It attracts rats and birds and blows into the gardens of the other residents.

Cardboard, boxes and boxes that do not fit in the Molok must be placed in the small flammable container and NOT thrown on the ground.

If the Molok is full, please go to one of the other Moloks.

Be considerate of each other.

Vi har udfordringer med Affald.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Pap, kasser og æsker der ikke passer i molokkerne skal i småt brandbart containeren og IKKE smides på jorden.

Hvis molokken er fuld, bedes I gå til en af de øvrige molokker.

Indtil Kommunen har fået affaldssystemerne op at køre, har vi fået ekstra containere.

Kommunen er underbemandet og det kan desværre ikke gøres hurtigere.

Dette beklager vi, det er desværre en midlertidig løsning.

Tag hensyn til hinanden, vær venlige at tage hensyn til dine naboer og ikke bare smid affaldet på jorden.

We have challenges with waste.

Do NOT place the waste on the ground. It attracts rats and birds and blows into the gardens of the other residents.

Cardboard, boxes and boxes that do not fit in the Molok must be placed in the small flammable container and NOT thrown on the ground.

If the Molok is full, please go to one of the other Moloks.

Until the Municipality has got the waste systems up and running, we have got extra containers.

The municipality is understaffed and unfortunately it cannot be done faster.

We apologize for this, it is unfortunately a temporary solution.

Be considerate of each other, be kind to your neighbors and don’t just throw away the trash on the ground.

Vi har 3 placeringer til Affald – dette er molokker.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Molok Station A: Engløbet 22  

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Molok Station B: Engløbet 62 

1 stk. ½ Restaffald og ½ Madaffald

1 stk. ½ Metal og ½ Glas

1 stk. Pap

1 stk. ½  Papir og ½ Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Station C:  Engløbet 60:

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

 

Vi har udfordringer med Affald – derfor være venlig at vise hensyn.

We have 3 locations for Waste – these are Moloks.

We have challenges with waste.

Do NOT place waste on the ground. It attracts rats and birds and blows into the gardens of the other residents.

Molok Station A: Engløpet 22

1 for Residual waste

1 for Food waste

1 for Plastic/Milk Yoghurt Cartons

Molok Station B: Engløpet 62

1 for ½ Residual waste and ½ Food waste

1 for ½ Metal and ½ Glass

1 for Cardboard

1 for ½ Paper and ½ Plastic/Milk Yoghurt Cartons

Station C: Engløpet 60:

1 for Residual waste

1 for Food waste

1 for Plastic/Milk Yoghurt Cartons

We have challenges with waste – please be considerate.

Vi har opstillet en container til småt brandbart.

I bedes folde pap og emballage, så der er plads i containeren.

I bedes respektere, at det kun er til småt brandbart, det må ikke indeholde elektronik, kemi eller madaffald/husholdningsaffald.

We have set up a container for small flammables.

Please fold cardboard and packaging so that there is room in the container.

Please respect that it is only small flammable, it must not contain electronics, chemicals or food waste/household waste.

Vær venlig at sortere dit skrald

Du har modtaget grønne skraldespande til madspild samt informationsfoldere.

Her er et link til sorteringsvejledninger:

sorteringsvejledning-2023-04-molokker_Dansk

Kommunens sorteringsregler:

https://herlev.dk/borger/affald/sorteringsguide

Please sort your waste

You have received green bins for food waste and information flyers.

Here is a link to sorting guides:

sorting guide-2023-04-molokker_English

Prosimy o sortowanie odpadów.

Otrzymaliście zielone kosze na odpady spożywcze oraz ulotki informacyjne – oto link do polskiego poradnika segregacji:

sıralama kılavuzu-2023-04-molokker_Polish

Lütfen atıklarınızı ayırın.

Gıda atıkları için yeşil bidonların yanı sıra bilgi broşürleri de aldınız – işte Türkçe ayıklama kılavuzunun bağlantısı:

sıralama rehberi-2023-04-molokker_Türkçe

Будь ласка, сортуйте свої відходи.
Ви отримали зелені урни для харчових відходів, а також інформаційні листівки – ось посилання на український посібник із сортування:
Budʹ laska, sortuyte svoyi vidkhody.
Vy otrymaly zeleni urny dlya kharchovykh vidkhodiv, a takozh informatsiyni lystivky – osʹ posylannya na ukrayinsʹkyy posibnyk iz sortuvannya:
 керівництво по сортуванню-2023-04-molokker_укр
يرجى فرز النفايات الخاصة بك.
لقد استلمت صناديق خضراء لمخلفات الطعام بالإضافة إلى نشرات معلومات - إليك رابط لدليل الفرز باللغة العربية:
yurjaa farz alnufayat alkhasat bika.
laqad aistalamt sanadiq khadra' limukhalafat altaeam bial'iidafat 'iilaa nasharat maelumat - 'iilayk rabit lidalil alfarz biallughat alearabiati:

دليل الفرز-2023-04-molok عربي

Vandets hårdhed i Herlev

The hardness of the water in Herlev

Vandets hårdhed i Herlev Kommune er 18-20, hvilket betegnes som ‘hårdt til meget hårdt’.

The hardness of the water in Herlev Municipality is 18-20, which is described as ‘hard to very hard’.

Højt indhold af kalk

Indholdet af kalk er højt i Herlev kommune, derfor kan du opleve, at din kaffemaskine eller elkedel hyppigere kalker til.

Dine vandhane eller håndbruser skal oftere kalkes af.

Dint toilet skal ofte kalkes af.

Du skal bruge mere sæbe ved vask af dit tøj i vaskemaskinen.

High content of lime

The content of lime is high in Herlev municipality, so you may find that your coffee machine or electric kettle builds up more frequently.

Your faucets or hand showers need to be descaled more often.

Your toilet often needs to be descaled.

You must use more soap when washing your clothes in the washing machine.

Aftørring:

Løbende aftørring af vand og rengøring er den bedste kur mod kalk. Hvis du vil undgå kalk, skal badet fx altid tørres af efter brug og elkogeren skal konsekvent tømmes.

Badeværelset:

I badet skal du svabre overfladerne og tørre dem efter med et håndklæde eller en klud hver gang du har været i bad – så behøver du kun sjældent at afkalke badet. Bruseforhænget skal have en tur i vaskemaskinen for at forblive kalkfri.

Toilettet:

I toilettet skal børsten bruges jævnligt (gerne dagligt), og du skal børste helt i bund og langs skyllekanten – der skal dog bruges toiletrens i ny og næ af hygiejnehensyn.

Køkkenvasken:

Bruger du en opvaskebørste og -middel i håndvasken jævnligt, forhindrer du kalken i at sætte sig fast og dermed blive vanskeligt at få bugt med senere hen.

Wip of the water:

Continuous wiping of water and cleaning is the best cure for limescale. If you want to avoid limescale, for example, the bath must always be wiped down after use and the electric kettle must be emptied consistently.

The Bathroom:

In the bath, you must mop the surfaces and dry them afterwards with a towel or cloth every time you have had a bath – then you only rarely need to descale the bath. The shower curtain must be washed in the washing machine to remain limescale-free.

The toilet:

In the toilet, the brush must be used regularly (preferably daily), and you must brush all the way to the bottom and along the flush edge – however, toilet cleaner must be used every now and then for reasons of hygiene.

The Kitchen sink:

If you use a washing-up brush and detergent in the sink regularly, you prevent limescale from sticking and thus becoming difficult to get rid of later.

Vi har opstillet en container til småt brandbart.

I bedes folde pap og emballage, så der er plads i containeren.

I bedes respektere, at det kun er til småt brandbart, det må ikke indeholde elektronik, kemi eller madaffald/husholdningsaffald.

We have set up a container for small flammables.

Please fold cardboard and packaging so that there is room in the container.

Please respect that it is only small flammable, it must not contain electronics, chemicals or food waste/household waste.

Hårde Hvidevarer

Home Appliances

De hårde hvidevarer kommer fra Electrolux. 

Modelnummeret er anført på formularen.

Det er vigtigt, inden du fejlmelder apparatet, at du dels tjekker om der er strøm til, dels tjekker brugsanvisningen. 

Beder du om en tekniker, fordi du er i tvivl om, hvordan du betjener apperatet, skal du selv betale for teknikerbesøget. 

The household appliances come from Siemens.

The model number is listed on the form.

Before reporting a fault in the device, it is important to check if there is power and to consult the user manual.

If you request a technician because you are unsure how to operate the device, you will have to pay for the technician visit yourself.

Brugsanvisninger /Manuals - Electrolux

Se Brugsanvisning/ Look at the instruction for use - online

Brugsanvisninger:

Manualer på alle Hårde Hvidevarer kan findes på nedenstående link – indtast modelnummer, som fremgår af maskinen.

Eller find folderen under hvidevaren.

Modelnummeret:

Kølefryseskab:     Electrolux LNS5LE18S

Induktionsplade:  Electrolux HOI1624S

Ovn:                       Electrolux COB100W

Vaskemaskine:     Electrolux EW6F4248K6

Tørretumbler:       Electrolux EW2C327R1

Opvaskemaskine Electrolux EEA47310L 

Se brugsanvisninger her

Instruction for use:

Manuals for all Hard Appliances can be found at the link below – enter the model number that appears on the machine.

Or find the manual under the white goods.

The model number:

Fridge Freezer:       Electrolux LNS5LE18S

Induction plate:      Electrolux HOI1624S

Oven:                       Electrolux COB100W

Washing machine:  Electrolux EW6F4248K6

Dryer:                       Electrolux EW2C327R1

Dishwasher             Electrolux EEA47310L

Find Instructions here 

 

 

Opvaskemaskinen / Dishwasher - Electrolux EEA47310L 

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på maskinen

Tag instruktionsbogen.

Tjek fejlkoden.

Kommer fejlkoden omkring vandtilførsel, tjek vandtilførslen og åben for vandet under køkkenvasken

Tjek at der er strøm på maskinen, hvis ikke sæt stikproppen i stikket.

Bestil en tekniker

Virker maskinen ikke, tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. Vær da opmærksom på, at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that there is power on the machine.

Take the instruction manual.

Check the error code.

If the error code comes up about the water supply, check the water supply and open the water under the kitchen sink

Check that there is power on the machine, if not insert the plug into the socket.

Order a technician

Be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code

Har du spørgsmål – send kontaktformularen til os.

If you have questions – send us the Contact form.

How to clean the dishwasher

Watch the video here

Sådan rengører du opvaskemaskinen

Se videoen hér

How to clean the dishwasher

Watch the video here

Sådan renser du filteret

Se videoen hér

How to clean the filter

Watch the video here

Få råd hvis maskinen lugter

Se videoen hér

Get advice if the machine smells

Watch the video here

Download manual pdf UserManual_Opvaskemaskine

Induktionspladen / Induction hob​ - Electrolux HOI1624S

Hvis induktionsladen ikke virker:

1: Tjek at det er en induktionsgryde, du anvender. En gryde til induktion har en magnetisk bund af jern, så induktionsskogepladen aktiveres, når gryden sættes på kogepladen.

2: Tjek at du ikke har sat børnelås på induktionspladen – Når du tænder for kogepladen, hvis der dukker et L op i displayet. Har du børnesikring på. Fjern det, før du kan bruge kogepladen.

3: Tjek der er strøm på.

4: Læs manualen hvad betyder fejlkoden? Måske kan du selv gøre noget, før du beder om hjælp.

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær venligst opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

If the induction hob does not work:

1: Check that you are using an induction pan. A pot for induction has a magnetic iron bottom, so the induction hob is activated when the pot is placed on the hob.

2: Check that you have not set the child lock on the induction plate – When you switch on the hob, if an L appears in the display. Then you have child seats on. Remove it before you can use the hob.

3: Check the power is on.

4: Read the manual what does the error code mean? Maybe you can do something yourself before asking for help.

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du beskadiget induktionspladen?

Hvis du taber noget på induktionspladen og den går i stykker, skal der monteres en ny plade. Den udgift afholder du selv.

Det koster 3.950 kr. incl. moms

Bestil en ny plade med formularen.

Have you damaged the induction plate?

If you drop something on the induction plate and it breaks, a new plate must be installed. You bear that expense yourself.

It costs DKK 3.950 kr

Order a new plate with the form.

Fejlmeld induktionspladen

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Report an error with the induction hob

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Kølefryseskab/ Refrigerator/Freezer -   Electrolux LNS5LE18S

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder dit køleskab/fryser

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your refrigerator/freezer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code

Har du spørgsmål omkring kølefryseskabet – send en email til os.

If you have questions about the Refrigerator/Freezer- send us an email.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

 

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

 

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

 

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Ovn/Oven - Electrolux COB100W

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din ovn

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your oven

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code.

Har du spørgsmål omkring ovnen – send en email til os.

If you have questions about the oven – send us an email.

Se guide til hvordan du renser ovnen manuelt

Se Guide hér 

Se video

How to clean the Electrolux oven manually.

See Guide

Watch video

Emhætte / Hood

Emhættens funktion

Emhætten er tilsluttet genvækst anlægget og derfor har ikke nogen selvstændig motor.

Når der er brug for emhætteudsug øges udsugningsluften og indblæsningsluften, så der stadig er balance i ventilationen.

Derfor kan der høres en øget luftfunktion i boligen, når emhætten anvendes.

The hood’s function

The hood is connected to the regrowth plant and therefore does not have an independent motor.

When hood extraction is needed, the extraction air and supply air are increased so that there is still a balance in the ventilation.

Therefore, an increased air function can be heard in the home when the hood is used.

Emhætten suger ikke optimalt

Det er en lavenergi emhætte, derfor kan det opleves, at funktionen ikke er så god, fordi den ikke larmer som en emhætte med motor.

Du kan teste funktionen:
Tag et stykke toiletpapir – emhætten skal kunne suge papiret, så det bliver holdt oppe.

Hvis dette ikke er tilfældet er det oftest fordi, du skal:

Genstarte Genvexanlægget 

Rense filteret i emhætten

Se hvordan i skemaet.

The hood does not suck optimally

It is a low-energy hood, therefore it may be experienced that the function is not as good, because it is not as noisy as a hood with a motor.

You can test the function:
Take a piece of toilet paper – the hood must be able to suck the paper so that it is held up.

If this is not the case, it is usually because you must:

Restart the Genvex System

Clean the filter in the hood

See how in the chart.

Genstart Genvekstanlægget

Du kan se på videoen hér, hvordan du genstarter anlægget, hermed skulle funktionen på emhætten igen fungere optimalt.

Det kan også være en god idé at tjekke om filteret i emhætten trænger til at blive renset.

Restart the Genvekst System

You can see in the video here how to restart the system, with this the function of the hood should work optimally again.

It may also be a good idea to check whether the filter in the hood needs to be cleaned.

Rens filter på emhætten:

Når filteret i emhætten bliver beskidt, du kan se det bliver klistret, fedtet eller farvet, så skal det renses.

Du kan se hvordan på videoen her eller nedenfor:

Fjern filteret ved at trykke på knapperne, som sidder ved de 2 ”håndtag” i den ene ende af filtreret.

Put filteret i opvaskemaskinen og vask det.

Sæt filteret på igen – sæt først filtreret på plads ved at sætte den op i emhætten i modsatte ende af knappen.

Hold knappen inde, tryk filteret på plads i emhætten.

Clean the hood filter

When the filter in the hood becomes dirty, you can see it becoming sticky or discolored, then it must be cleaned.

You can see how in the video here or below:

Remove the filter by pressing the buttons located by the 2 “handles” at one end of the filter.

Put the filters in the dishwasher and wash it.

Put the filters back on – first put the filter in place by putting it up in the hood at the opposite end of the button.

Hold the button down, push the filter into place in the hood.

Inden du fejlmelder din emhætte

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your hood

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du spørgsmål omkring emhætten – send en email til os.

If you have questions about the hood – send us an email.

Vaskemaskine / Washing machine

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på 

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr. email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your washing machine

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Rengør maskinen

Du kan se hvordan du holder dine vaskemaskine ren samt gode råd, hvis den lugter hér

How to keep the machine clean

You can see how to keep your washing machine clean and good advice if it smells here

 

Tørretumbler / Dryer

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Rengøring & Vedligeholdelse

Cleaning & Maintenance

Rens Unidrain jævnligt

Gulvafløbet i badeværelset renses jævnligt for at undgå tilstopning af f.eks. hår, sæberester og fedt.

Hvis afløbet er stoppet i badet, skal du selv sørger for at rense unidrainet.

 

Sådan renses unidrainet

Løft stålristen og plast vandlås kan løftes i stålbøjlen. Vandlåsen renses med vand, fjerne sæberester og hår.

Sættes på plads.

Clean unidrain regularly

The floor drain in the bathroom is cleaned regularly to avoid clogging of e.g. hair, soap residue and grease.

If the drain is blocked in the bath, you must clean the unidrain yourself.

 

How to clean Unidrain

Lift the steel grate and the plastic water trap can be lifted in the steel bracket. The water trap is cleaned with water, removing soap residue and hair.

Set in place.

Afkalkning af perlator

Hvis der ikke kommer en ordentlig vandstråle ud af din vandhane, trænger perlatoren til at blive afkalket.

Se på videoen her eller læs nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Tag en blød klud om perlatoren, så den ikke bliver ødelagt, løsn denne med en tang, ved at dreje med uret.

Når den er løs, kan du skrue den af med fingrene.

Skyl den

Læg den i et glas eddikevand over natten, så kalken løsnes.

Skyl perlatorn

Sæt den på vandhanen – skru den fast ved at dreje mod uret, drej en ekstra gang, så den sidder rigtig fast.

Tænd for vandet og test at vandstrålen er blevet normal.

Descaling faucet

If a proper jet of water does not come out of your faucet, the aerator needs to be descaled.

Watch the video here or read below how to do it.

Here’s how you do it:

Wrap a soft cloth around the aerator so that it is not damaged, loosen it with pliers by turning clockwise.

When it is loose, you can unscrew it with your fingers.

Rinse it

Put it in a glass of vinegar water overnight to loosen the limescale.

Rinse the aerator

Put it on the faucet – screw it in by turning it counter-clockwise, turn it an extra time so it’s really tight.

 Turn on the water and test that the water jet has become normal.

Vandlåsen skal renes

For at forhindre, at håndvasken og køkkenvasken bliver tilstoppet, bør vandlåsen renses efter behov, dog min. én gang om året.

I første omgang kan dette gøres med en gammeldags svupper:

 • Hold en klud foran vaskens overløb, og pump nogle gange med sugekoppen.
 • Du må gerne fylde lidt vand i vasken, så bliver vakuum-effekten større.
 • Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal vandlåsen skilles ad og renses med vand og sæbe.

 

The water trap must be cleaned

To prevent the sink and kitchen sink from becoming clogged, the water trap should be cleaned as needed, but min. once a year.

Initially, this can be done with an old-fashioned mop:

 • Hold a cloth in front of the sink overflow and pump a few times with the suction cup.
 • You are welcome to fill the sink with a little water, then the vacuum effect will be greater.
 • If this is not sufficient, the water trap must be disassembled and cleaned with soap and water.

Rens vandlåsen

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

Sæt en spand under vandlåsen.

Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.

Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.

Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.

Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.

Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

Cean the watertrap

If your kitchen sink has stopped, you must clean the water trap, which sits under the kitchen sink in the kitchen cupboard.

Find a video guide here

Here’s how you do it:

Place a bucket under the water trap.

Loosen the water trap by unscrewing the 2 plastic cuffs.

Please note that the black rubber gasket must NOT be removed from the pipe, it must remain in place.

Pour the water into the bucket so that the pipe is empty – clean the pipe by running a cloth through the pipe.

Screw the tube on by screwing the 2 cuffs back on.

Leave the bucket standing – turn on the water and test that you have scrubbed the water trap properly again.

Har du spørgmål omkring vandhanen – send en email til os.

If you have questions about the tap – send us an email.

Stoppet køkkenvask / Stopped kitchen sink

Rens vandlåsen

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

Sæt en spand under vandlåsen.

Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.

Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.

Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.

Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.

Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

Clean the watertrap

If your kitchen sink has stopped, you must clean the water trap, which sits under the kitchen sink in the kitchen cupboard.

Find a video guide here

Here’s how you do it:

Place a bucket under the water trap.

Loosen the water trap by unscrewing the 2 plastic cuffs.

Please note that the black rubber gasket must NOT be removed from the pipe, it must remain in place.

Pour the water into the bucket so that the pipe is empty – clean the pipe by running a cloth through the pipe.

Screw the tube on by screwing the 2 cuffs back on.

Leave the bucket standing – turn on the water and test that you have scrubbed the water trap properly again.

 

Har du spørgsmål omkring køkkenvasken – send en email til os.

If you have questions about the kitchen sink – send us an email.

Afløb bad / Stooped drain

Rens Unidrain

Hvis afløbet er stoppet i badet, skal du selv sørger for at rense unidrainet.

Løft stålristen og plast vandlås kan løftes i stålbøjlen. Vandlåsen renses med vand, fjerne sæberester og hår.

Sættes på plads.

 

Clean Unidrain

If the drain is blocked in the bath, you must clean the unidrain yourself.

Lift the steel grate and the plastic water trap can be lifted in the steel bracket. The water trap is cleaned with water, removing soap residue and hair.

Set in place.

Strøm / Power

RCD Relæet

Tjek på gruppetavlen – at alle grupperne er tændt. De skal alle pege opad. 

Hvis der ikke er strøm på alle grupper, kan dette være årsagen til, at hvidevarene ikke virker.

Slå gruppen til igen.

Bliver gruppen ved med at slå fra, bestil en elektriker.

Bestil en elektriker

Venligst vær opmærksom , at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

RCD Relay

Check on the group board – that all the groups are switched on. They must all point upwards.

If there is no power on all groups, this may be the reason why the appliances are not working.

Turn the group back on.

If the group continues to switch off, order an electrician.

Book an electrician

Please be aware that a technician is sent out and the visit is not required because you could fix the fault yourself, you will be charged the cost above the rent.

Inden du bestiller en elektriker

Vær venligst opmærksom på: Har du selv lavet fejlen ved tilslutning af strøm, opkræves du omkostningen ved en elektriker over huslejen.

Before you order an electrician

Please be aware: If you have made the mistake of connecting the electricity yourself, you will be charged the cost of an electrician on top of the rent.

Digitale Postkasser

Digitals Mailboxes

Vi har sat navnet på postkassen, som står i lejekontrakten.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

We have put the name on the mailbox, which is in the lease.

We put initials and surnames on all mailboxes.

If you want more names on the mailbox, please fill out the contact form.

We put initials and surnames on all mailboxes.

Du får adgang til postkasserne med din nøglebrik, du scanner din brik foran læseren,  som er placeret ved siden af postkassen.  Den elektroniske lås åbner automatisk den forprogrammerede postkasse.

Lågen lukkes og låser herefter selv efter 5 minutter.

You gain access to the mailboxes with your key tag, you scan your tag in front of the reader, which is located next to the mailbox. The electronic lock automatically opens the pre-programmed mailbox.

The door closes and then locks itself after 5 minutes.

Du får adgang til postkasserne med din nøglebrik, du scanner din brik foran læseren,  som er placeret ved siden af postkassen.  Den elektroniske lås åbner automatisk den forprogrammerede postkasse.

Lågen lukkes og låser herefter selv efter 5 minutter.

You gain access to the mailboxes with your key tag, you scan your tag in front of the reader, which is located next to the mailbox. The electronic lock automatically opens the pre-programmed mailbox.

The door closes and then locks itself after 5 minutes.

Navne

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Names

If you want more names on the mailbox, please fill out the contact form.

We put initials and surnames on all mailboxes.

Navne

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Names

If you want more names on the mailbox, please fill out the contact form.

We put initials and surnames on all mailboxes.

Dørtelefon

Door phone

Dørtelefonen er med video og 6 touch-knapper.

Dørtelefonen er udstyret med signal LED dioder, som viser, hvilken funktion der er aktiveret.

The door phone has video and 6 touch buttons.

The door phone  is equipped with signal LEDs which show which function is activated.

Hvis dørtelefonen ikke virker – er hér de 2 hyppigste årsager:

Rød LED:
• Lyser når telefonen er sat på lydløs/mute -natafbryder, du kan dermed ikke høre den ringe.

Du kan have skruet ned for lyden:
Tjek volumeknappen i bunden af dørtelefonen.

Er dette ikke problemet, læs venligst instruktionen.

If the door phone does not work – here are the 2 most frequent reasons:

Red LED:
• Lights up when the phone is set to silent/mute night switch, so you can’t hear it ringing.

You may have turned the volume all the way down.
Check the volume button at the bottom of the door phone.

If this is not the problem, please read the instructions.

Instruktionsbogen findes desværre kun på dansk.

Dørtelefon – DK

Unfortunately, the instruction book is only available in Danish.

Navne

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Names

If you want more names on the mailbox, please fill out the contact form.

We put initials and surnames on all mailboxes.

Nøglebrik / Key Fobs

Nøglebrikken virker ikke

Kan jeg ikke komme ind i jeres lejlighed med nøglebrikkerne, bedes I følge nedenstående:

1. Tag alle 3 nøglebrikker, opdater dem på dørtelefonen ved opgangsdøren enkeltvis – de skal holdes på dørtelefonen til et lille grønt lys kommer frem.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke: 

Kontakt vores akuttelefon på 4733 4004 – SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og altså ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Key fob dosen’t work

If you can’t enter your apartment with the key fobs, please follow the steps below:

1. Take all 3 key fobs, update them on the doorphone at the entrance door – individually – they must be held on the doorphone until a small green light appears.

2. If the key fob still does not work:

Contact our emergency phone on 4733 4004 – MUST only be used if the chip does not work for the apartment and therefore not if it does not work for the entrance hall and mailbox.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke selvom du har prøvet at opdatere nøglebrikkerne: 

Kontakt vores akuttelefon på 4733 4004 – Rørskou 

SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og altså ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Key fob dosen’t work – eventhough you have tried to update the key fobs

Contact our emergency phone on 4733 4004 – Rørskou

(Danish voicemail after 16 o’clock weekdays and weekends – press 1 for emergency)

MUST only be used if the chip does not work for the apartment and therefore not if it does not work for the entrance hall and mailbox.

Virker nøglebrikkerne ikke til postkassen.

Send en mail – brug kontaktformularen

Key fobs

If the key fobs do not work for the mailbox.

Send an email – use the contact form

En nøglebrik koster 500 kr. 

Vi fremsender nøglebrikken til dig, med posten, når du har modtaget den, skal den aktiveres på dørtelefonen på hoveddøren.

Omkostningen trækker via huslejen.

Key Fob

A key fob costs DKK 500.

We will send the key fob to you by post, once you have received it, it must be activated on the intercom on the front door.

The cost is deducted from the rent.

Har du spørgmål omkring nøglebrikkerne – send en email til os.

If you have questions about the key fobs – send us an email.

Depotrum / Storage Rooms

Der er skilte med adresseangivelser på depotrummene.

I har fået en hængelås som kan bruges til at aflåse depotrummene.

There are signs with address information on the storage rooms.

You have been given a padlock which can be used to lock the storage rooms.

Parkering / Parking

Overholdelse af Parkeringsregler 

Der skal betales for parkering på hele Englundens område, det gælder både på terrænet samt i P-Kælderen.

Sørg for at parkere indenfor de markerede P-Båse.

Man må kun parkere ift dén parkeringstilladelse, man har købt, dvs kun parkering i P-Kælderen, hvis du har betalt for dette og kun på terræn, hvis du har betalt for dette.

Q-Park sørger for den korrekte skiltning samt at parkeringsreglerne bliver overholdt på området.

Bloch Ejendomsadministration har ikke noget med bødeudskrivelser eller inddrivelse af bøder at gøre, alt kommunikation omkring parkeringsafgifter foregår direkte med Q-Park.

Compliance Parking Rules

You have to pay for parking in the entire Engluden area, this applies both on the terrain and in the Parking Basement.

Make sure to park within the marked parking bays.

You may only park in relation to the parking permit you have purchased, i.e. only parking in the Parking Basement if you have paid for this and only on terrain if you have paid for this.

Q-Park ensures the correct signage and that the parking rules are observed in the area.

Bloch Ejendomsadministration has nothing to do with issuing fines or collecting fines, all communication about parking fees takes place directly with Q-Park.

Parkering

Der skal betales for parkering på hele Englundens område, det gælder både på terrænet samt i P-Kælderen.

Der bestilles en parkeringsplads, det tager op til 5 arbejdsdage at modtage en bekræftigelse på en parkeringsplads.

Når du har bekræftiget parkeringsmailen, modtager du et link til Q-Park, hvor du registrerer bilen. Det er dit eget ansvar, at registrere den korrekte nummerplade.

Husk at opdater nummerpladen

Får du en ny bil – skal du huske selv at ændre reg. nummeret i Q-Parks system.

P-Plads men ingen bil

Du kan godt leje en parkeringsplads, selvom du ikke har en bil. Husk blot registrere bilen, som skal parkere i Q-parks system.

Opdateret med det samme

Den nye nummerplade bliver registreret i Q-parks system med det samme. 

Andvendelse

Parkeringspladser må ikke unden Bloch EAS skriftlige samtykke bruges til andet end parkering af 1 stk indregistreret motorkøretøj.

Parking

You have to pay for parking in the entire Engluden area, this applies both on the terrain and in the Parking Basement.

A parking space is ordered, it takes up to 5 working days to receive a confirmation of a parking space.

Once you have confirmed the parking email, you will receive a link to Q-Park, where you register the car. It is your own responsibility to register the correct number plate.

Remember to update the license plate

If you get a new car – you must remember to change the registration yourself. the number in Q-Park’s system.

Parking space but no car

You can rent a parking space even if you don’t have a car. Just remember to register the car that will be parked in Q-park’s system.

Updated immediately

The new number plate is registered in Q-park’s system immediately.

Application

Parking spaces may not be used for anything other than the parking of 1 registered motor vehicle without the written consent of Bloch EAS.

Priser

En parkeringsplads i P-kælderen koster 300 kr. for en bil.

En parkeringsplads i P-Kælderen koster 200 kr. for 2 hjulede motoriserede køretøjer.

En parkeringsplads over terræn koster 100 kr. 

Der er ikke nummererede pladser, du må dog ikke parkere på en handicapplads uden et handicapskilt.

Prices

A parking space in the parking garage costs DKK 300 for a car.

A parking space in the Parking Basement costs DKK 200 for 2 wheeled motorized vehicles.

An above-ground parking space costs DKK 100.

There are no numbered spaces, but you may not park in a disabled space without a disabled sign.

Gæsteparkering

Der er 10 Gæsteparkeringspladser på bagsiden af Engløbet nummer 22-36.

De første 3 timer er gratis parkering – herefter koster det 20 kr. i timen.

Parkeringsafgiften betales via betalings apps som EasyPark, OK etc.

Guest Parking

There are 5 guest parking spaces at the backside of Engløbet number 22-36.

The first 3 hours are free parking – after that it costs DKK 20 per hour.

The parking fee is paid via payment apps such as EasyPark, OK etc.

Bestilling af P-plads / Ordering a parking lot

Teknikdør / Technican door

Teknikdøren – sådan åbnes den

 Tag håndtaget til teknikdøren

Drej med uret og døren åbnes

Den lukkes ved at dreje nøglen imod uret.

Se video guide her

How to open your technichan door

Take the handle to the technichan door

Turn clockwise and the door will open

It is closed by turning the key counter-clockwise

Find a video guide here

Ventilationsanlæg / Ventilation system

Rens emhætte filter

Filteret skal renses hver 1/2 år.

Der skal nye filtre i anlægget 1 gang om året. Disse fremsendes af Bloch, I sørger selv for at udskifte dem.

Du kan se videoen her eller du kan læse nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Vær opmærksom på, at du skal holde i lågen, da den ikke sidder fast på anlægget.

Løsn de to hængsler på toppen af anlægget.

Træk de 2 filtre ud.

Børst dem af med hånden eller en blød børste.

Sæt filteret på plads i anlægget igen

Luk anlægget og sæt hængslerne på igen.

Clean the filter

The filter must be cleaned every 3rd month.

The system needs new filters once a year. These are sent by Bloch, you replace them yourself.

You can watch the video here or you can read below how to do it.

Here’s how you do it:

The system needs new filters once a year.

Be aware that you must hold the door, as it is not fixed to the system.

Loosen the two hinges on the top of the unit.

Pull out the 2 filters.

Brush them off by hand or a soft brush.

Put the filters back in place in the system.

Close the system and put the hinges back on. 

Har du spørgsmål omkring ventilationsanlægget – send en email til os.

If you have questions about the Ventilation system – send us an email.

Altaner og Balkoner / Terraces and Balconies

Vi ønsker at Englunden skal være et hyggetligt og pænt sted at være, derfor har vi nogle regler, som sikrer, at Englunden fremstår pæng, ryddelig og med et ensartet udtryk.

Ryddelige altaner og terrasser

Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige.
Brug dem venligst ikke til opmagasinering eller pulterkammer.

Ikke opmagasinering

Det er ikke tilladt at have andet end havemøbler stående på altanen. Skabe, køleskabe og lign. er derfor
ikke tilladt.

Ikke husdyrhold

Det er desuden ikke tilladt at anvende altanerne til husdyrhold, herunder fugle i volierer.

Pleasant and neat

We want Englunden to be a pleasant and neat place to be, therefore we have some rules which ensure that Englunden appears neat, tidy and with a uniform look.

Neat balconies and terraces

Balconies and terraces must be kept clean and tidy.
Please do not use them for storage or counter storage.

No storage

It is not permitted to have anything other than garden furniture standing on the balcony. Cupboards, refrigerators and the like. is therefore
not allowed.

No Animals livestock

It is also not permitted to use the balconies for Animals livestock, including birds in aviaries.

Vedligeholdelse hækken

Lejer skal selv stå for at vedligeholde hækken, både på den udvendige og indvendige side af lejlighedens tilknyttede terrasse. Hvis det ikke sker, må Bloch vedligeholde hækken for beboerens regning.

Hvis hækken ikke passes og går ud, kan Bloch EA kræve etablering af en ny hæk ved lejers fraflytning.

 

Ligger terrassen i kantzonen mod gaden

påhviler det alene lejer at vedligeholde den indvendige side af hegnet/hækken, mens den udvendige side

passes af Udlejer.

Neat balconies and terraces

Balconies and terraces must be kept clean and tidy.
Please do not use them for storage or counter storage.

No storage

It is not permitted to have anything other than garden furniture standing on the balcony. Cupboards, refrigerators and the like. is therefore
not allowed.

No Animals livestock

It is also not permitted to use the balconies for Animals livestock, including birds in aviaries.

Afskærmning Altaner

Der må kun sættes mørketgråt/antracit grå udendørs altanstof op på altaner/altanværn.

Altanstoffet skal gå hele vejen rundt om altanen, det skal fastgøres på en forsvarlig, ordentlig og pæn måde. 

Der skal søges om opsætning af altanstof samt farve, dette skal godkendes af Bloch EA inden opsætning, hvis dette ikke er sket, kan stoffet kræves fjernet.

Derved fremstår altaner ensartet i Englunden. 

Shielding Balconies

Only dark grey/anthracite gray outdoor balcony fabric may be installed on balconies/balcony protection.

The balcony fabric must go all the way around the balcony, it must be attached in a safe, orderly and neat way.

Installation of balcony fabric and color must be applied for, this must be approved by Bloch EA before installation, if this has not happened, the fabric can be required to be removed.

As a result, balconies appear uniform in Englund.

Beplantning / Afskærmning

Terrasser må adskilles/afskærmes med naturlige materialer f.eks. beplantning på 0,8 m.

Der skal ansøges om Bloch EAs tilladelse og det skal være godkendt, før opsætning.

Kontaktformularen skal beskrive det ønskede materiale samt billede.

Bloch EA kan kræve dette nedtaget, såfremt det ikke overholder husordenen eller er i henhold til det aftalte.

Planting / Shielding

Terraces must be separated/shielded with natural materials, e.g. planting of 0.8 m.

Bloch EA’s permission must be applied for and approved before installation.

The contact form must describe the desired material and image.

Bloch EA can require this to be taken down if it does not comply with the house rules or is in accordance with what was agreed.

Altankasser

Altankasser eller andet udstyr skal sætte på altanen/værnet inderside og ikke på altanen/værnets yderside, den skal holdes fri.

Vanding

Har man altankasser. blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Vinduespudsning

Der er ikke nogen fælles aftale omkring vinduespudsning.

Tag hensyn og sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Balcony boxes

Balcony boxes or other equipment must be placed on the inside of the balcony/guard and not on the outside of the balcony/guard, it must be kept clear.

Watering

Do you have balcony boxes. flower boxes or flower pots that need to be watered, so make sure that excess water does not run down to your bottom.

Window cleaning

There is no common agreement regarding window cleaning.

Take care and make sure that excess water does not run down to your basement.

Altankasser på murværket

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges altankasser op på murværket.

Markiser

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges markiser op.

Disse kan krævet fjernet, hvis der ikke er givet tilladelse af Bloch EA.

Balcony boxes on the masonry

Permission must be applied for before balcony boxes can be hung on the masonry.

Awnings

Permission must be applied for before awnings can be hung up.

These may be required to be removed if permission has not been given by Bloch EA.

Grill

Der må kun anvendes gasgrill og el-grill under forudsætning af, at man tager hensyn til de øvrige beboere.

Grill med trækulsgrill er ikke tilladt.

Grill

Only gas grills and electric grills may be used, provided that consideration is given to the other residents.

Barbecues with charcoal grills are not permitted.

Altanstof

Du må kun opsætte mørkegråt/antracit gråt altanstof. Vedlæg en beskrivelse og billede. Det må først sættes op, når det er godkendt af Bloch EA.

Balcony fabric

You may only install dark grey/anthracite gray balcony fabric. Attach a description and picture. It must only be set up when approved by Bloch EA.

Beplantning / Afskærmning

Terrasser må adskilles/afskærmes med naturlige materialer f.eks. beplantning på 0,8 m.

Beskrive det ønskede materiale samt vedlæg billede.

Planting / Shielding

Terraces must be separated/shielded with natural materials, e.g. planting of 0.8 m.

Describe the desired material and attach a picture.

Altankasser på murværket

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges altankasser op på murværket.

Markiser

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges markiser op.

Balcony boxes on the masonry

Permission must be applied for before balcony boxes can be hung on the masonry.

Awnings

Permission must be applied for before awnings can be hung up.

Beboervejledning Englunden

Hent og se hvordan du vedligeholder gulve etc gældende for Englunden her

Husorden

Hent og se husorden gældende for Englunden her

Spørgsmål og generelle henvendelser / Questions and general inquiry

Dansk

Har du andre spørgsmål eller en generel henvendelse, som du ikke får besvaret her på siden, er du velkommen til at kontakte os via formularen.

Engelsk

If you have other questions or a general inquiry that cannot be answered on this page, you are welcome to contact us via the form.

Kontakt

Udfyld formularen for hjælp til hårde hvidevarer. Din besked vil blive sendt direkte til Electrolux.

Vælg modelnummer herunder:

Vi værdsætter dit privatliv

Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse, vise egne reklamer, indhold og analysere trafikken på vores netsted. Ved at klikke på “Accepter Cookies” giver du dit samtykke.