Om din bolig

Kære Beboer

Dear Resident

Velkommen til Englunden, vi håber du er glad for at bo i Englunden.

Hér kan du finde svar på dine spørgsmål omkring din bolig samt få hjælp hvis du oplever udfordringer med vand, varme, hårde/hvidevarer eller lignende.

Hvis der er noget du savner, er du altid velkommen til at skrive til os.

 

Welcome to Englunden, we hope you are happy to live in Englunden.

Below you can find answers to your questions about your home and get help if you experience problems with water, heat, hard/white goods or the like.

If there is something you are missing, you are always welcome to write to us.

 

Affald - tag hensyn

Waste - take care

Vi har udfordringer med Affald.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Pap, kasser og æsker der ikke passer i molokkerne skal i småt brandbart containeren og IKKE smides på jorden.

Hvis molokken er fuld, bedes I gå til en af de øvrige molokker.

Indtil Kommunen har fået affaldssystemerne op at køre, har vi fået ekstra containere.

Kommunen er underbemandet og det kan desværre ikke gøres hurtigere.

Dette beklager vi, det er desværre en midlertidig løsning.

Tag hensyn til hinanden, vær venlige at tage hensyn til dine naboer og ikke bare smid affaldet på jorden.

We have challenges with waste.

Do NOT place the waste on the ground. It attracts rats and birds and blows into the gardens of the other residents.

Cardboard, boxes and boxes that do not fit in the Molok must be placed in the small flammable container and NOT thrown on the ground.

If the Molok is full, please go to one of the other Moloks.

Until the Municipality has got the waste systems up and running, we have got extra containers.

The municipality is understaffed and unfortunately it cannot be done faster.

We apologize for this, it is unfortunately a temporary solution.

Be considerate of each other, be kind to your neighbors and don’t just throw away the trash on the ground.

Vi har 3 placeringer til Affald – dette er molokker.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Molok Station A: Engløbet 22  

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Molok Station B: Engløbet 62 

1 stk. ½ Restaffald og ½ Madaffald

1 stk. ½ Metal og ½ Glas

1 stk. Pap

1 stk. ½  Papir og ½ Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Station C:  Engløbet 60:

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

 

Vi har udfordringer med Affald – derfor være venlig at vise hensyn.

We have 3 locations for Waste – these are Moloks.

We have challenges with waste.

Do NOT place waste on the ground. It attracts rats and birds and blows into the gardens of the other residents.

Molok Station A: Engløpet 22

1 for Residual waste

1 for Food waste

1 for Plastic/Milk Yoghurt Cartons

Molok Station B: Engløpet 62

1 for ½ Residual waste and ½ Food waste

1 for ½ Metal and ½ Glass

1 for Cardboard

1 for ½ Paper and ½ Plastic/Milk Yoghurt Cartons

Station C: Engløpet 60:

1 for Residual waste

1 for Food waste

1 for Plastic/Milk Yoghurt Cartons

We have challenges with waste – please be considerate.

Vi har opstillet en container til småt brandbart.

I bedes folde pap og emballage, så der er plads i containeren.

I bedes respektere, at det kun er til småt brandbart, det må ikke indeholde elektronik, kemi eller madaffald/husholdningsaffald.

We have set up a container for small flammables.

Please fold cardboard and packaging so that there is room in the container.

Please respect that it is only small flammable, it must not contain electronics, chemicals or food waste/household waste.

Vær venlig at sortere dit skrald

Du har modtaget grønne skraldespande til madspild samt informationsfoldere.

Her er et link til sorteringsvejledninger:

sorteringsvejledning-2023-04-molokker_Dansk

Kommunens sorteringsregler:

https://herlev.dk/borger/affald/sorteringsguide

Please sort your waste

You have received green bins for food waste and information flyers.

Here is a link to sorting guides:

sorting guide-2023-04-molokker_English

Prosimy o sortowanie odpadów.

Otrzymaliście zielone kosze na odpady spożywcze oraz ulotki informacyjne – oto link do polskiego poradnika segregacji:

sıralama kılavuzu-2023-04-molokker_Polish

Lütfen atıklarınızı ayırın.

Gıda atıkları için yeşil bidonların yanı sıra bilgi broşürleri de aldınız – işte Türkçe ayıklama kılavuzunun bağlantısı:

sıralama rehberi-2023-04-molokker_Türkçe

Будь ласка, сортуйте свої відходи.
Ви отримали зелені урни для харчових відходів, а також інформаційні листівки – ось посилання на український посібник із сортування:
Budʹ laska, sortuyte svoyi vidkhody.
Vy otrymaly zeleni urny dlya kharchovykh vidkhodiv, a takozh informatsiyni lystivky – osʹ posylannya na ukrayinsʹkyy posibnyk iz sortuvannya:
 керівництво по сортуванню-2023-04-molokker_укр
يرجى فرز النفايات الخاصة بك.
لقد استلمت صناديق خضراء لمخلفات الطعام بالإضافة إلى نشرات معلومات - إليك رابط لدليل الفرز باللغة العربية:
yurjaa farz alnufayat alkhasat bika.
laqad aistalamt sanadiq khadra' limukhalafat altaeam bial'iidafat 'iilaa nasharat maelumat - 'iilayk rabit lidalil alfarz biallughat alearabiati:

دليل الفرز-2023-04-molok عربي

Radiator - lavenergi

Radiator low energy​

Vær opmærksom på, at radiatoren er en lavenergi radiator, den bliver ikke særlig varm og du kan opleve, at den kun er varm i toppen.

Alt efter hvad du indstiller radiatorene på, vil de ikke konstant “kalde” på varme, fordi termostaten vil føle, at der er varmt nok i det område, hvor radiatoren er.

Derfor kan den ene radiator være lidt varm og den anden helt kold.

Denne form for radiatorer bruger ikke så meget energi, som de ældre radiatorer.

Please note that the radiator is an energy-efficient radiator and may not get very hot. You may experience it being warm only at the top.

Depending on how you set the radiators, they may not constantly call for heat as the thermostat will sense that the area where the radiator is located is already warm enough.

Therefore, one radiator may be slightly warm while the other remains cold.

These types of radiators do not use as much energy as older models.

Du skal udlufte din radiator når:

Den siger unormale lyde

Eller er blevet kold i toppen, men den er skruet helt op.

Sådan udlufter du en radiator:

Du kan se på videoen, hvordan du ventilerer din radiator eller du kan læse, hvordan du gør.

Skru termostaten helt op på den maksimale indstilling

Du skal have en klud eller køkkenrulle klar.

Find udluftningsventilen som sidder på radiatoren i modsatte ende af termostaten.

Hold en klud under ventilen, drej ventilen imod uret med radiatornøglen, indtil der kommer lidt vand ud.

Luk ventilen igen ved at dreje med uret.

Se video-guide her

Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du afmontere termostaten på radiatoren se video her

You must vent your radiator when:

It makes abnormal noises

Or has become cold at the top, even if it is turned all the way up.

How to ventilate the radiator:

You can watch the video on how to ventilate your radiator, or you can read how to do it

Turn the thermostat all the way up to the maximum setting

You must have a cloth or paper towel ready.

Find the venting valve which sits on the radiator at the opposite end of the thermostat.

Hold a cloth under the valve, turn the valve counter-clockwise with the radiator key until a little water comes out.

Close the valve again by turning clockwise.

See video guide here here

If this does not solve the problem, remove the thermostat from the radiator – see video guide here

Fjern termostaten:

For at få termostaten af, skal du holde på termostaten samtidig med, at du drejer på den inderste del af termostaten.

Den lille pal, som sidder under termostaten, skal du trykke ind to gange med en hård genstand.

Når termostaten skal sættes på igen – er det vigtigt AT DEN GRØNNE KNAP PÅ TEROMSTATEN VENDER OPAD.

Se video-guide her

Remove the thermostat:

To remove the thermostat, hold the thermostat while turning the inner part of the thermostat.

The small pawl, which sits under the thermostat, must be pressed in twice with a hard object.

When the thermostat is to be put back on – it is important that THE GREEN BUTTON ON THE THERMOSTAT Flies UPWARDS.

See video guide here

Hårde Hvidevarer

Home Appliances

De hårde hvidevarer kommer fra Electrolux. 

Modelnummeret er anført på formularen.

Det er vigtigt, inden du fejlmelder apparatet, at du dels tjekker om der er strøm til, dels tjekker brugsanvisningen. 

Beder du om en tekniker, fordi du er i tvivl om, hvordan du betjener apperatet, skal du selv betale for teknikerbesøget. 

The household appliances come from Siemens.

The model number is listed on the form.

Before reporting a fault in the device, it is important to check if there is power and to consult the user manual.

If you request a technician because you are unsure how to operate the device, you will have to pay for the technician visit yourself.

Brugsanvisninger /Manuals - Electrolux

Opvaskemaskinen / Dishwasher - Electrolux EEA47310L 

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på maskinen

Tag instruktionsbogen.

Tjek fejlkoden.

Kommer fejlkoden omkring vandtilførsel, tjek vandtilførslen og åben for vandet under køkkenvasken

Tjek at der er strøm på maskinen, hvis ikke sæt stikproppen i stikket.

Bestil en tekniker

Virker maskinen ikke, tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. Vær da opmærksom på, at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that there is power on the machine.

Take the instruction manual.

Check the error code.

If the error code comes up about the water supply, check the water supply and open the water under the kitchen sink

Check that there is power on the machine, if not insert the plug into the socket.

Order a technician

Be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code

Har du spørgsmål – send kontaktformularen til os.

If you have questions – send us the Contact form.

How to clean the dishwasher

Watch the video here

Sådan rengører du opvaskemaskinen

Se videoen hér

How to clean the dishwasher

Watch the video here

Sådan renser du filteret

Se videoen hér

How to clean the filter

Watch the video here

Få råd hvis maskinen lugter

Se videoen hér

Get advice if the machine smells

Watch the video here

Download manual pdf UserManual_Opvaskemaskine

Induktionspladen / Induction hob​ - Electrolux HOI1624S

Hvis induktionsladen ikke virker:

1: Tjek at det er en induktionsgryde, du anvender. En gryde til induktion har en magnetisk bund af jern, så induktionsskogepladen aktiveres, når gryden sættes på kogepladen.

2: Tjek at du ikke har sat børnelås på induktionspladen – Når du tænder for kogepladen, hvis der dukker et L op i displayet. Har du børnesikring på. Fjern det, før du kan bruge kogepladen.

3: Tjek der er strøm på.

4: Læs manualen hvad betyder fejlkoden? Måske kan du selv gøre noget, før du beder om hjælp.

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær venligst opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

If the induction hob does not work:

1: Check that you are using an induction pan. A pot for induction has a magnetic iron bottom, so the induction hob is activated when the pot is placed on the hob.

2: Check that you have not set the child lock on the induction plate – When you switch on the hob, if an L appears in the display. Then you have child seats on. Remove it before you can use the hob.

3: Check the power is on.

4: Read the manual what does the error code mean? Maybe you can do something yourself before asking for help.

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du beskadiget induktionspladen?

Hvis du taber noget på induktionspladen og den går i stykker, skal der monteres en ny plade. Den udgift afholder du selv.

Det koster 3.950 kr. incl. moms

Bestil en ny plade med formularen.

Have you damaged the induction plate?

If you drop something on the induction plate and it breaks, a new plate must be installed. You bear that expense yourself.

It costs DKK 3.950 kr

Order a new plate with the form.

Fejlmeld induktionspladen

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Report an error with the induction hob

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en email til os.

If you have questions about the Induction hob – send us an email.

Kølefryseskab/ Refrigerator/Freezer -   Electrolux LNS5LE18S

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder dit køleskab/fryser

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your refrigerator/freezer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code

Har du spørgsmål omkring kølefryseskabet – send en email til os.

If you have questions about the Refrigerator/Freezer- send us an email.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

 

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

 

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Ovn/Oven - Electrolux COB100W

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din ovn

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your oven

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

You must use this for the email:

Describe the problem and evt error code.

Har du spørgsmål omkring ovnen – send en email til os.

If you have questions about the oven – send us an email.

Se guide til hvordan du renser ovnen manuelt

Se Guide hér 

Se video

How to clean the Electrolux oven manually.

See Guide

Watch video

Se guide til hvordan du renser ovnen manuelt

Se Guide hér 

Se video

How to clean the Electrolux oven manually.

See Guide

Watch video

Emhætte / Hood

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din emhætte

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your hood

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du spørgsmål – send kontaktformularen til os.

If you have questions – send us the Contact form.

Rens filter på emhætten:

Når filteret i emhætten bliver beskidt, du kan se det bliver klistret, fedtet eller farvet, så skal det renses.

Du kan se hvordan på videoen her eller nedenfor:

Fjern filteret ved at trykke på knapperne, som sidder ved de 2 ”håndtag” i den ene ende af filtreret.

Put filteret i opvaskemaskinen og vask det.

Sæt filteret på igen – sæt først filtreret på plads ved at sætte den op i emhætten i modsatte ende af knappen.

Hold knappen inde, tryk filteret på plads i emhætten.

Clean the hood filter

When the filter in the hood becomes dirty, you can see it becoming sticky or discolored, then it must be cleaned.

You can see how in the video here or below:

Remove the filter by pressing the buttons located by the 2 “handles” at one end of the filter.

Put the filters in the dishwasher and wash it.

Put the filters back on – first put the filter in place by putting it up in the hood at the opposite end of the button.

Hold the button down, push the filter into place in the hood.

Vaskemaskine / Washing machine

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på 

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr. email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Tørretumbler / Dryer

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Elevator

Lift

Virker elevatoren ikke ring på Telefon til Elcon, Elevatorservice Tel:72667000

If the elevator does not work, please call Elcon, Elevator service Tel:72667000

Manglende vandtryk i vandhanen/ Lack of water pressure in the tap

Afkalkning af perlator

Hvis der ikke kommer en ordentlig vandstråle ud af din vandhane, trænger perlatoren til at blive afkalket.

Se på videoen her eller læs nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Tag en blød klud om perlatoren, så den ikke bliver ødelagt, løsn denne med en tang, ved at dreje med uret.

Når den er løs, kan du skrue den af med fingrene.

Skyl den

Læg den i et glas eddikevand over natten, så kalken løsnes.

Skyl perlatorn

Sæt den på vandhanen – skru den fast ved at dreje mod uret, drej en ekstra gang, så den sidder rigtig fast.

Tænd for vandet og test at vandstrålen er blevet normal.

Descaling faucet

If a proper jet of water does not come out of your faucet, the aerator needs to be descaled.

Watch the video here or read below how to do it.

Here’s how you do it:

Wrap a soft cloth around the aerator so that it is not damaged, loosen it with pliers by turning clockwise.

When it is loose, you can unscrew it with your fingers.

Rinse it

Put it in a glass of vinegar water overnight to loosen the limescale.

Rinse the aerator

Put it on the faucet – screw it in by turning it counter-clockwise, turn it an extra time so it’s really tight.

 Turn on the water and test that the water jet has become normal.

Har du spørgmål omkring vandhanen – send en email til os.

If you have questions about the tap – send us an email.

Stoppet køkkenvask / Stopped kitchen sink

Rens vandlåsen

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

Sæt en spand under vandlåsen.

Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.

Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.

Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.

Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.

Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

Clean the watertrap

If your kitchen sink has stopped, you must clean the water trap, which sits under the kitchen sink in the kitchen cupboard.

Find a video guide here

Here’s how you do it:

Place a bucket under the water trap.

Loosen the water trap by unscrewing the 2 plastic cuffs.

Please note that the black rubber gasket must NOT be removed from the pipe, it must remain in place.

Pour the water into the bucket so that the pipe is empty – clean the pipe by running a cloth through the pipe.

Screw the tube on by screwing the 2 cuffs back on.

Leave the bucket standing – turn on the water and test that you have scrubbed the water trap properly again.

 

Har du spørgsmål omkring køkkenvasken – send en email til os.

If you have questions about the kitchen sink – send us an email.

Afløb bad

Rens Unidrain

Hvis afløbet er stoppet i badet, skal du selv sørger for at rense unidrainet.

Løft stålristen og plast vandlås kan løftes i stålbøjlen. Vandlåsen renses med vand, fjerne sæberester og hår.

Sættes på plads.

 

Clean Unidrain

If the drain is blocked in the bath, you must clean the unidrain yourself.

Lift the steel grate and the plastic water trap can be lifted in the steel bracket. The water trap is cleaned with water, removing soap residue and hair.

Set in place.

Strøm

RCD Relæet

Tjek på gruppetavlen – at alle grupperne er tændt. De skal alle pege opad. 

Hvis der ikke er strøm på alle grupper, kan dette være årsagen til, at hvidevarene ikke virker.

Slå gruppen til igen.

Bliver gruppen ved med at slå fra, bestil en elektriker.

Bestil en elektriker

Venligst vær opmærksom , at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

RCD Relay

Check on the group board – that all the groups are switched on. They must all point upwards.

If there is no power on all groups, this may be the reason why the appliances are not working.

Turn the group back on.

If the group continues to switch off, order an electrician.

Book an electrician

Please be aware that a technician is sent out and the visit is not required because you could fix the fault yourself, you will be charged the cost above the rent.

Inden du bestiller en elektriker

Vær venligst opmærksom på: Har du selv lavet fejlen ved tilslutning af strøm, opkræves du omkostningen ved en elektriker over huslejen.

Before you order an electrician

Please be aware: If you have made the mistake of connecting the electricity yourself, you will be charged the cost of an electrician on top of the rent.

Nøglebrik / Key Fobs

Nøglebrikken virker ikke

Kan jeg ikke komme ind i jeres lejlighed med nøglebrikkerne, bedes I følge nedenstående:

1. Tag alle 3 nøglebrikker, opdater dem på dørtelefonen ved opgangsdøren enkeltvis – de skal holdes på dørtelefonen til et lille grønt lys kommer frem.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke: 

Kontakt vores akuttelefon på 4733 4004 – SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og altså ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Key fob dosen’t work

If you can’t enter your apartment with the key fobs, please follow the steps below:

1. Take all 3 key fobs, update them on the doorphone at the entrance door – individually – they must be held on the doorphone until a small green light appears.

2. If the key fob still does not work:

Contact our emergency phone on 4733 4004 – MUST only be used if the chip does not work for the apartment and therefore not if it does not work for the entrance hall and mailbox.

Virker nøglebrikkerne ikke til postkassen.

Send en mail – brug kontaktformularen

Key fobs

If the key fobs do not work for the mailbox.

Send an email – use the contact form

En nøglebrik koster 500 kr. 

Vi fremsender nøglebrikken til dig, med posten, når du har modtaget den, skal den aktiveres på dørtelefonen på hoveddøren.

Omkostningen trækker via huslejen.

Key Fob

A key fob costs DKK 500.

We will send the key fob to you by post, once you have received it, it must be activated on the intercom on the front door.

The cost is deducted from the rent.

Har du spørgmål omkring nøglebrikkerne – send en email til os.

If you have questions about the key fobs – send us an email.

Depotrum

Der kommer skilte med adresseangivelser på depotrummene start januar.

Såfremt der ved en fejl er blevet taget et andet depotrum end det I er blevet tildelt, bliver I kontaktet. 

There will be signs with address details at the storage rooms starting in January.

If a storage room other than the one you have been allocated has been taken by mistake, you will be contacted.

Parkering

Bestilling af P-plads

En parkeringsplads i p-kælder koster 300 kr. 

En parkeringsplads over terræn koster 100 kr. 

Parkeringsplads skal bestilles via os.

Når du har købt en af ovenstående parkeringspladser, kan du frit vælge, hvor du vil holde på område du har købt. 

Ordering a parking lot

A parking space in the parking garage costs DKK 300.

An above-ground parking space costs DKK 100.

Parking spaces must be booked through us.

When you have purchased one of the above parking spaces, you can freely choose where you want to park in the area you have purchased.

Teknikdør

Teknikdøren – sådan åbnes den

 Tag håndtaget til teknikdøren

Drej med uret og døren åbnes

Den lukkes ved at dreje nøglen imod uret.

Se video guide her

How to open your technichan door

Take the handle to the technichan door

Turn clockwise and the door will open

It is closed by turning the key counter-clockwise

Find a video guide here

Ventilationsanlæg / Ventilation system

Rens emhætte filter

Filteret skal renses hver 1/2 år.

Der skal nye filtre i anlægget 1 gang om året. Disse fremsendes af Bloch, I sørger selv for at udskifte dem.

Du kan se videoen her eller du kan læse nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Vær opmærksom på, at du skal holde i lågen, da den ikke sidder fast på anlægget.

Løsn de to hængsler på toppen af anlægget.

Træk de 2 filtre ud.

Børst dem af med hånden eller en blød børste.

Sæt filteret på plads i anlægget igen

Luk anlægget og sæt hængslerne på igen.

Clean the filter

The filter must be cleaned every 3rd month.

The system needs new filters once a year. These are sent by Bloch, you replace them yourself.

You can watch the video here or you can read below how to do it.

Here’s how you do it:

The system needs new filters once a year.

Be aware that you must hold the door, as it is not fixed to the system.

Loosen the two hinges on the top of the unit.

Pull out the 2 filters.

Brush them off by hand or a soft brush.

Put the filters back in place in the system.

Close the system and put the hinges back on. 

Har du spørgsmål omkring ventilationsanlægget – send en email til os.

If you have questions about the Ventilation system – send us an email.

Beboervejledning Englunden

Hent og se hvordan du vedligeholder gulve etc gældende for Englunden her

Husorden

Hent og se husorden gældende for Englunden her

Spørgsmål og generelle henvendelser / Questions and general inquiry

Dansk

Har du andre spørgsmål eller en generel henvendelse, som du ikke får besvaret her på siden, er du velkommen til at kontakte os via formularen.

Engelsk

If you have other questions or a general inquiry that cannot be answered on this page, you are welcome to contact us via the form.

Kontakt

Udfyld formularen for hjælp til hårde hvidevarer. Din besked vil blive sendt direkte til Electrolux.

Vælg modelnummer herunder:

Vi værdsætter dit privatliv

Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse, vise egne reklamer, indhold og analysere trafikken på vores netsted. Ved at klikke på “Accepter Cookies” giver du dit samtykke.